Regulamin

III Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych

„Let’s dance”  –  Tyczyn, 24.04.2022r.

 

Data: 24 kwietnia 2022 r.
Miejsce:  M-GOK Tyczyn ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

Cel imprezy:

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 2. Edukacja taneczna i propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi
  i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,
 4. Rozwijanie talentów estradowych,
 5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 6. Integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w konfrontacjach,
 7. Kształtowanie rywalizacji fair play.

 

Uczestnicy występują w kategoriach:

 1. Miniatura taneczna (etiuda)– zespoły przedstawiają 1 taniec posiadający jednolity styl
  i charakter, do utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego. Preferowana jednolita technika i forma. Czas prezentacji do 4 minut.
 2. Inscenizacja taneczna – zespoły prezentują 1 interpretację wybranego tematu przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów etc. Zespół przedstawia w konkursie inscenizację taneczną. Czas prezentacji do 5 minut.
 3. Disco – dance – prezentacja taneczna wykorzystująca techniki disco freestyle, hip – hop, disco – dance, elektric boogie, funky i in. Zespół przedstawia 1 choreografię o czasie trwania do 4 min.
 4. Break–dance – prezentacja 1 układu tanecznego trwającego do 4 min.
 5. Widowisko taneczne – zespoły prezentują 1 widowisko sceniczne zawierające elementy tańca, gimnastyki artystycznej, wykorzystując rekwizyty oraz inne efekty sceniczne. Czas prezentacji do 10 min.
 6. Inne – taniec towarzyski, ludowy, mażoretki, balet, jazz, taniec bollywood do 5 minut

 

Kategorie wiekowe:

– I kategoria od 4-6 lat

– II kategoria 7-10 lat

– III kategoria od 11-14 lat

– IV kategoria od 15 wzwyż

Grupy taneczne powinny liczyć od 2 do maksymalnie 20 osób.

 Warunki uczestnictwa:  

 1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia zespołu na adres e-mail: [email protected]
 2. wpłacenie opłaty akredytacyjnej 15,00 zł osoba na :

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn Numer konta: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001

 1. zgłoszenia należy przesłać w terminie do 8 kwietnia 2022 r.
 2. przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
 3. w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia – decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
 4. organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po terminie. O odmowie organizator powiadomi pisemnie lub telefonicznie.

Konfrontacje Taneczne  skierowane są do zespołów tanecznych działających w amatorskim ruchu artystycznym – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w szczególności w szkołach, placówkach przyszkolnych i gminnych ośrodkach kultury.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Konfrontacji winny ich ubezpieczyć na  czas przejazdu i pobytu.

Zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.

 Przepisy techniczne:

Każdy zespół zobowiązany jest przygotować: jeden układ taneczny w danej kategorii tanecznej – czas trwania układu do 10 min. Nie wolno stosować elementów akrobatycznych.

Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD
i na pendrivie (2 nośniki) . Płyty/pendrive musi być opisana: nazwa zespołu, tytuł pokazu, twórca, precyzyjny czas trwania utworu, na nośnikach nie powinny się na nich znajdować inne utwory.

O kolejności występów decyduje Organizator.

Oceny prezentowanych układów tanecznych dokonuje Komisja Oceniająca powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą specjaliści: w zakresie tańców oraz przedstawiciel Organizatora.

Głównymi Kryteriami Oceny prezentowanych układów tanecznych będzie:

– Dobór repertuaru.

– Choreografia.

– Technika wykonania i zgodność stylistyczna z charakterem tańca.

– Dobór kostiumów i rekwizytów.

– Ogólny wyraz artystyczny oraz wartości edukacyjno-wychowawcze

Jury w wyniku oceny prezentowanych programów przyznaje I, II i III miejsce.
W przypadku braku faworyta, Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.  Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zespoły są oceniane ze względu na kategorię wiekową, a nie charakter tańca.

W trakcie Konfrontacji działają:

– Komisja Oceniająca

– Biuro Organizacyjne

– Opiekun Techniczny

– ratownik medyczny

W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętych Regulaminem o ich rozwiązaniu decyduje Organizator.

Udział w konfrontacjach tanecznych oraz akceptacja zapisów regulaminu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu konkursu oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału przez organizatora (TV, prasa, Internet itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych.

Uczestnicy konfrontacji zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

MGOK w Tyczynie przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników. W trakcie trwania imprezy dzieci powinny posiadać również własne wyżywienie
i napoje.

Wytyczne sanitarne:

1.W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy konfrontacji zobowiązani są do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa COViD-19 dostępną na stronie www.mgoktyczyn.pl

2.MGOK w Tyczynie zastrzega sobie prawo odwołania konfrontacji lub zmiany formuły na online.

3.Organizator zapewnia odpowiednie warunki  zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

4.Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującej w okresie epidemii COViD-19.

5.Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

Uczestnicy III Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych „Let’s Dance”:

1.Są zdrowi, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem konkursu.

2.Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

3.Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.

4.Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos lub rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.

Warunki odbywania się II Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych „Let’s Dance”:

1.MGOK w Tyczynie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami Konkursu.

2.Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby,
w tym w szczególności choroby zakaźnej.

3.MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

4.Pracownicy MGOK Tyczyn są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

Procedury zapobiegawcze:

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika konfrontacji tanecznych, prowadzącego lub innego pracownika:

1.W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.

2.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

3.Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIOWA