Regulamin

XI Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk

„O Złotą Różę Małego Księcia”

ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, tel. 17 2219 363 lub 17 22 93 239, e-mail: [email protected]

CELE:

 • popularyzacja dorobku artystycznego Katarzyny Sobczyk
 • promocja wykonawców biorących udział w konkursie
 • propagowanie kultury muzycznej
 • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych
 • wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów i zdobywanie doświadczeń estradowych

TERMIN i MIEJSCE:

WYSTĘPY WOKALNE: 23 październik 2022 – występy uczestników, wręczenie nagród i koncert laureatów, koncert Magdaleny Białoruckiej – Ogorzelec

Festiwal odbywać się będzie w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn.

UCZESTNICY:

Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – od 10 do 15 lat – soliści oraz zespoły wokalne i zespoły instrumentalne. 
 • II kategoria – od 16 lat wzwyż – soliści oraz zespoły wokalne i zespoły instrumentalne.

Wykonawcy mogą prezentować utwory:

 1. a) z akompaniamentem instrumentalnym,
 2. b) z pół-playbackiem (opisany pendrive).

 Wykonawcy prezentują dwie piosenki polskie z lat 60- tych, 70-tych i 80-tych w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk.

 Opisany pendrive z pół-playbackiem należy dostarczyć organizatorowi w dniu Festiwalu.

Liczba uczestników jest ograniczona. W kategorii soliści od 10-15 lat i w kategorii 16 lat wzwyż – maksymalnie 20 uczestników w każdej kategorii wiekowej, zespoły od 10-15 lat i zespoły od 16 lat wzwyż – maksymalnie 5 zespołów w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 20,00 zł od uczestnika na konto: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001 oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 12.10.2022r.

 ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie, garderoby, obsługę techniczną,
 • wszelkich informacji w czasie trwania Festiwalu udzielać będzie Biuro
 • posiłek dla uczestnika
 • szczegółowy program Festiwalu zostanie umieszczony na stronie internetowej
 • mgoktyczyn.pl oraz na profilu Facebookowym:

www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn

 

JURY OCENIA:

 • dobór repertuaru
 • interpretację utworu
 • intonację, dykcję
 • aranżację
 • inne walory artystyczne

JURY PRZYZNA STATUETKI:

Złotą Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej oraz nagrody finansowe, rzeczowe i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 Statuetki, nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego Koncertów finałowych z udziałem Laureatów

 1. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Godziny rozpoczęcia przesłuchań konkursowych oraz kolejność prezentacji uczestników zostaną przesłane mailowo po 14 października br.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i wykorzystania prezentacji konkursowych w mass mediach oraz realizacji nagrań promujących i popularyzujących Festiwal.

WYTYCZNE SANITARNE:

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępnych na stronie www.mgoktyczyn.pl.
 2. MGOK Tyczyn zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu w przypadku nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.
 1. W przypadku wprowadzenia obostrzeń i zamknięcia instytucji kultury Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji Festiwalu w formie online.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w MGOK Tyczyn w okresie epidemii COViD-19 zamieszczonej na stronie www.mgoktyczyn.pl

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE:

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika XI Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika festiwalu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania

Do pobrania: karta zgłoszenia festiwal