Regulamin organizacji i uczestnictwa w Dożynkach Gminy Tyczyn
organizowanych przez Gminę Tyczyn i  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Organizatorem imprez jest Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk
  w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn.
 2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl
 3. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprez, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy, przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 37°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
 6. Liczba uczestników Dożynek Gminy Tyczyn ograniczona jest do 500 osób.
 7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
 8. Impreza odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora boiskach sportowych oraz placu przy CDKiIT w Tyczynie
  ul. Grunwaldzka 29 i 31.
 9. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.
 10. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprez ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
 11. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m).
 12. Rekomenduje się uczestnikom imprezy dezynfekcję rąk po przejściu bramki, podczas korzystania z sanitariatów i gastronomii.
 13. Udział w imprezach możliwy jest jedynie na podstawie darmowych wejściówek. Rezerwacja wejściówek pod numerem telefonu
  17 2293-239.Wejściówki będą dostępne na 5 dni przed terminem imprezy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1. Informacje o dostępności wejściówek będą udostępniane na stronach www.mgoktyczyn.pl oraz www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn
 14. Przy wejściu na teren imprezy:
 • każdy z uczestników zostaje poddana pomiarowi temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C  nie zostanie wpuszczony na teren wydarzenia.
 • Każdy uczestnik będzie miała obowiązek każdorazowo przy wejściu zdezynfekowania rąk
 • wydawane będą wejściówki , które są limitowane i uprawniają do wejścia na teren imprezy , po wyjściu z terenu wydarzenia jedynie za okazaniem wejściówki  i potwierdzeniem u organizatora rejestracji będzie można wejść na nią ponownie
 • w związku z obostrzeniami związanymi z SARS COVID-19 zbierane będą dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie. MGOK odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z MGOK poprzez email: [email protected] oraz pod numerem telefonu 17 221 93 63, 17 229 32 39 lub z Inspektorem ochrony danych. Podstawa prawną gromadzenia danych osobowych jest par. 6 pkt 1 lit. f
 • podpisywane oświadczenie o tym, iż  mimo wprowadzonych przez organizatorów  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochrony zdaję sobie sprawę, że na terenie wydarzenia może dojść do zakażenia wirusem SARSCoV-2 i w przypadku zachorowania nie będą wnosić skarg i zażaleń.

Jeśli zaistnieje taka konieczność, kontakt telefoniczny będzie udostępniony przez Organizatora Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Organizator będzie przechowywał numery kontaktowe przez 2 tygodnie od terminu imprezy, a następnie zostaną one komisyjnie zniszczone.

 1. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.
 2. Wyjście z wydarzeń zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
 3. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy Organizatora zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice.
 5. Zarówno garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej i pracowników Organizatora, jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji.
 6. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprez plenerowych lub ich przeniesienia do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 31, 36-020 Tyczyn.

2/4. Informacje o zmianie miejsca imprezy każdorazowo opublikowane będą na stronach: www.mgoktyczyn.pl oraz www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn.  W przypadku zmiany miejsca imprezy z pleneru na Halę Sportową, oprócz zapisów niniejszego Regulaminu, obowiązują również stosowne zasady obowiązujące na Hali Sportowej.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: www.mgoktyczyn.pl oraz www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn.