REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY IM. KATARZYNY SOBCZYK W TYCZYNIE i FILIACH

REGULAMIN ZAJĘĆ

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filiach

1 . ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Organizatorem zajęć jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
 2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych i prowadzone dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym seniorów.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, jednak Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich lub wybranych zajęć czasowo lub przez cały sezon kulturalny w systemie on-line. Ostateczne decyzje, o realizacji zajęć w systemie on-line podejmuje Dyrektor MGOK. Zasady uczestnictwa w zajęciach on-line określa
  § 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w zajęciach uzależniona jest od wielkości sali, w której są one prowadzone.
 5. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie może podjąć decyzję o obniżeniu wymaganej liczby uczestników zajęć w zależności od liczby osób mogących zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przebywać w danej sali zajęciowej.
 6. W okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii w Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektowa Sanitarnego. Wszystkie osoby przebywające na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępnej na stronie www.mgoktyczyn.pl
 7. Zapisu na zajęcia można dokonać:
 • w ramach wolnych miejsc w poszczególnych filiach Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filiach
 1. Pierwszeństwo zapisu mają:
 • osoby uczęszczające na zajęcia w sezonie kulturalnym 2019/2020

Uwaga: W związku z obniżoną liczbą osób, które mogą przebywać w salach zajęć, dodatkowym kryterium warunkującym przyjęcie na zajęcia osoby kontynuujące jest kolejność zgłoszeń,

 • następnie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Tyczyn,
 • kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Tyczyn , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana filia MGOK nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem zajęć, Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, Wytycznymi dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce zamieszczonych na stronie internetowej mgoktyczyn.ploraz pisemne potwierdzenie na Karcie zgłoszenia akceptacji ww. dokumentów,
 • przedłożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia oraz Oświadczenia o zapoznaniu się z Wytycznymi dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie w okresie epidemii COVID-19”
 • terminowe uiszczenie wyznaczonej semestralnej opłaty za zajęcia

W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnika, należy niezwłocznie zaktualizować Kartę zgłoszenia.

 1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, osoby chętne zostają umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej osoba może zostać przyjęta do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu kulturalnego.
 2. Uczestnik winien przychodzić na zajęcia punktualnie, a w przypadku dzieci rodzic/prawny opiekun winien upewnić się, że instruktor prowadzący zajęcia jest obecny i oddać dziecko pod jego bezpośrednią opiekę.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka po zakończeniu zajęć. Miejsko-Gminny Ośrodek kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie oraz jego filie nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
 4. Instruktorzy mają prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć w przypadku:
 • braku terminowej opłaty wpisowej za zajęcia,
 • nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,
 • pięciokrotnej, następującej po sobie nieusprawiedliwionej absencji Uczestnika,
 • rażącego naruszenia Regulaminu zajęć.
 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu zajęć, Regulaminu sali, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filii.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać na zajęcia dzieci, które aktualnie nie chorują na choroby zakaźne oraz nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych, a w szczególności określonych w Wytycznych dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

2. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. W imieniu Uczestników niepełnoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne regulują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Opłaty za zajęcia należy dokonywać na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie (Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001).
 3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz filię na której zajęcia się będą odbywać.
 4. Terminy uiszczenia opłat za zajęcia w sezonie kulturalnym 2020/2021:
 • do 10 października 2020 r. –za I semestr
 • do 15 marca 2021 r. – wpisowe za II semestr
 • do 10 dnia miesiąca – opłaty za zajęcia płatne w systemie miesięcznym.
 1. Opłaty wpisowe semestralne są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających w miesiącu, wynikające z ogólnej liczby zajęć realizowanych w sezonie kulturalnym oraz bez względu na to, czy prowadzone są w systemie stacjonarnym, czy on-line.
 2. W przypadku zapisu w trakcie semestru, opłata za zajęcia nie podlega pomniejszeniu.
 3. Uczestnik, który nie wniósł terminowo należnej opłaty nie może brać udziału w zajęciach aż do momentu jej uregulowania.
 4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia.
 5. Zmiana prowadzenia zajęć z systemu stacjonarnej na system on-line nie jest podstawą do ubiegania się przez Uczestnika o częściowy lub całkowity zwrot opłaty.
 6. W przypadku likwidacji zajęć lub ich zawieszenia spowodowanego tzw. „siłą wyższą” w trakcie trwania sezonu kulturalnego, opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zajęć, pełnoletni Uczestnik, rodzic/prawny opiekun winien niezwłocznie poinformować instruktora zajęć.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć, MGOK w Tyczynie nie zwraca opłaty za zajęcia, za wyjątkiem przyczyn losowych (przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania) oraz w przypadku kolidowania zajęć szkolnych z zajęciami dodatkowymi, na które jest zapisane dziecko w MGOK Tyczyn. Podstawą ewentualnego zwrotu opłaty jest pisemny wniosek z podaniem przyczyny, z załączeniem kopi dowodu zapłaty oraz dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji.

4. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane bez konieczności odpracowania godzin przez Instruktora, w przypadku:
 • zaistnienia przypadków spowodowanych tzw. siłą wyższą.
 1. Wszelkie informacje o odwołaniu zajęć zamieszczane są na tablicach ogłoszeniowych w filiach Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filiach oraz na stronie internetowej www.mgoktyczyn.pl.
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie i jego filie nie ma obowiązku telefonicznej informacji o odwołaniu zajęć.
 3. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, nie ma możliwości odpracowania ich w innych terminach.
 4. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie MGOK Tyczyn www.mgoktyczyn.pl oraz informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH

 1. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodzice/opiekunowie prawni przebywający na terenie MGOK Tyczyn i jego filii zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
 2. W pomieszczeniach podczas zajęć mogą przebywać tylko członkowie danej grupy zajęciowej i Instruktor.
 3. Na salach podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia i napojów.
 4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika zajęć.
 5. MGOK Tyczyn i jego filie nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki, w tym w szatni.
 6. Wejście do sal widowiskowych możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym.

6. ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ ON-LINE

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje stacjonarny system prowadzenia zajęć. W przypadku ograniczenia działalności placówki na skutek obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 wszystkie zajęcia prowadzone przez MGOK Tyczyn i jego filie będą prowadzone on-line z wyłączeniem: zajęć na które prowadzona jest sprzedaż karnetów miesięcznych i zajęć bezpłatnych.
 2. Zajęcia on-line to zajęcia, które prowadzone są przez Instruktora za pomocą komunikatorów internetowych (np. skype, zoom itp.) i/lub w inny zdalny sposób np. przez przekazywanie lub udostępnianie Uczestnikowi specjalnie przygotowanych materiałów.
 3. Instruktor na pierwszych zajęciach poinformuje Uczestnika, a w przypadku dziecka jego rodzica/prawnego opiekuna o formie komunikacji w przypadku konieczności prowadzenia zajęć w formie on-line.
 4. Zajęcia on-line odbywają się punktualnie według przyjętego Harmonogramu zajęć.
 5. Dokumentem potwierdzającym udział w zajęciach on-line jest lista obecności prowadzona przez Instruktora w dzienniku zajęć.
 6. Podczas zajęć on-line uczestnik ma obowiązek przestrzegać Regulaminu zajęć MGOK Tyczyn, wykonywać polecenia Instruktora i zachowywać się zgodnie z zasadami kultury osobistej.
 7. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden inny sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy zajęć. Uczestnik nie może także kopiować i upubliczniać materiałów otrzymanych przez Instruktora.
 8. Opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem zajęć on-line sprawuje rodzic/opiekun prawny. MGOK Tyczyn i jego filie nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.
 9. MGOK Tyczyn nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie Uczestnika – jeżeli przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny oraz połączenie internetowe, z którego korzysta Uczestnik.
 10. W okresie stacjonarnej działalności placówki na wniosek Uczestnika zajęć, a w przypadku dzieci rodzica/prawnego opiekuna zajęcia mogą czasowo odbywać się on-line wyłącznie w uzasadnionych przypadkach np. objęcie Uczestnika kwarantanną. Zgłoszenie chęci przejścia za system pracy on-line winno być skierowane do Instruktora zajęć minimum dwa dni przed planowaną ich realizacją.
 11. Ostateczne decyzje, które zajęcia czasowo lub przez cały sezon kulturalny prowadzone będą w systemie on-line podejmuje Dyrektor miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum, wskazanego w Zarządzeniu Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie w sprawie ustalenia liczby Uczestników zajęć, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
 2. MGOK Tyczyn zastrzega sobie prawo do zmian zajęć, w tym terminów, w ciągu całego sezonu kulturalnego.
 3. MGOK Tyczyn zastrzega sobie prawo wyboru prac plastycznych itp. na wszelkiego rodzaju wystawy i konkursy, a o ich wyborze decyduje wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia.
 4. Rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego Uczestnika zajęć zobowiązany jest zapoznać dziecko z niniejszym Regulaminem.
 5. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dziecko na zajęcia potwierdzają, że dziecko posiada ubezpieczenie NNW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Miejsko-Gminny Ośrodek kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji, oraz późniejszego udziału Państwa/Państwa dziecka w zajęciach/warsztatach organizowanych przez MGOK Tyczyn.
 4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 5. Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Państwa/Państwa dziecka w celach określonych w treści zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, stosownej umowy z Administratorem lub podmioty organizujące imprezy, konkursy, koncerty, wystawy, itp., w których będą brać udział uczestnicy zajęć prowadzonych przez MGOK i jego filie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania/rozwiązania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku,
  gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt. 8 mogą państwo wysłać odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 2020-2021

Cennik Zajęć