X FESTIWAL PIOSENEK KATARZYNY SOBCZYK „O ZŁOTĄ RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA” – 24-25.10.2020r.

 

Regulamin

X Festiwalu  Piosenek Katarzyny Sobczyk  „O Złotą Różę Małego Księcia”

1.ORGANIZATOR :
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk,  ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, tel./fax. 17 2219 363,  tel. 17 22 93 239, e-mail: [email protected]

 1. CELE:
 • popularyzacja dorobku artystycznego Katarzyny Sobczyk
 • promocja wykonawców biorących udział w konkursie
 • propagowanie kultury muzycznej
 • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych
 • wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy
  twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów i zdobywanie doświadczeń estradowych

3.TERMIN i MIEJSCE:

 • 24 październik 2020

występy uczestników I kat. wiekowej oraz wręczenie nagród, koncert laureatów , koncert  Aleksandry Wajdy   

 

 • 25 październik 2020

występy uczestników II kat. wiekowej, wręczenie nagród, koncert laureatów  oraz koncert gwiazda festiwalu Ani Rusowicz z zespołem

 Festiwal odbywać się będzie w głównej siedzibie Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie ul. Mickiewicza 1 36-020 Tyczyn.

 

 1. UCZESTNICY:
  Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – od 10 do 15 lat
 • II kategoria – od 16 lat wzwyż


Wykonawcy mogą prezentować utwory:

 • z akompaniamentem instrumentalnym
 • z pół-playbackiem (płyta CD)

Wykonawcy prezentują dwie piosenki polskie z lat 60- tych, 70-tych i 80-tych  w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk. Opisaną płytę CD z pół-playbackiem należy dostarczyć organizatorowi w dniu Festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wys. 15 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie   16 9164 0008 2001 0000 0071 0001 oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 5.10.2020r.

Organizatorzy zapewniają:

 • sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie, garderoby, obsługę techniczną
 • obiad dla uczestników festiwalu
 • wszelkich informacji w czasie trwania Festiwalu udzielać będzie Biuro Organizacyjne
 • szczegółowy program Festiwalu zostanie umieszczony na stronie internetowej mgoktyczyn.pl oraz na profilu Facebookowym: www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn

KRYTERIA OCENY, NAGRODY:

jury konkursowe oceniać będzie:

 • dobór repertuaru
 • interpretację utworu
 • intonację, dykcję
 • aranżację
 • inne walory artystyczne

Jury konkursowe może przyznać następujące nagrody:

 • Złotą Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej
 • Srebrną Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej
 • Brązową Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej

oraz nagrody finansowe lub rzeczowe, wyróżnienia.

 • Grand Prix Festiwalu w przypadku uczestnika wyróżniającego się w sposób szczególny jury może przyznać nagrodę

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Statuetki, nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystych koncertów finałowych w I kategorii wiekowej 24.10.2020 w II kategorii wiekowej 25.10.2020

 1. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Godziny rozpoczęcia próby akustycznej i przesłuchań konkursowych oraz kolejność prezentacji uczestników  zostaną podane telefonicznie lub mailowo po 9 października br.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i wykorzystania prezentacji konkursowych w mass mediach oraz realizacji nagrań promujących i popularyzujących Festiwal.

 Wytyczne sanitarne:

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępnych na stronie www.mgoktyczyn.pl.
 2. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przedłożenia Ankiety wstępnej kwalifikacji wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. MGOK Tyczyn zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu w przypadku nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.
 4. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
 5. Organizator zna oraz przestrzega Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii COViD-19.

Uczestnicy Festiwalu:

 1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu – Ankiety wstępnej kwalifikacji wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Festiwalu.
 2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 3. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.
 5. Uczestnik Festiwalu zostaje poddany pomiarowi temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2°C Uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren placówki.

Warunki odbywania się Festiwalu:

 1. MGOK Tyczyn zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 3. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 1. Pracownicy MGOK są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

 Procedury zapobiegawcze:

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika X Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika festiwalu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

ZAPRASZAMY!!!

DO POBRANIA:  

 1. Karta zgłoszenia

2. ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI – załącznik 1 – ankieta