XXII Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych- Tyczyn 2022

 1. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy -Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, tel. 17 22 19 363,
  172293-239, e-mail: [email protected]
 2. Patronat XXII Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych – Tyczyn 2022 obejmuje:

– Starosta Rzeszowski;

– Burmistrz Tyczyna.

 1. Głównym celem konfrontacji zespołów jest:

– prezentacja dorobku orkiestr dętych

– podnoszenie kultury muzycznej

– integracja środowisk muzycznych, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między Zespołami.

 1. Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych ma charakter konkursu i odbędzie się 5 czerwca 2022r.
 2. Uczestnikami Parady mogą być amatorskie orkiestry dęte działające przy domach kultury, parafiach, Ochotniczych Strażach Pożarnych, itp.
 3. Do udziału w Paradzie zapraszamy towarzyszące orkiestrom zespoły mażoretek oraz samodzielnie działające zespoły mażoretek.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20 maja 2022r. ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń (max. 10 orkiestr).
 5. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Każda z orkiestr przygotowuje prezentację konkursową trwającą 10 minut, na którą będą się składać utwory współczesnej muzyki rozrywkowej w tym obowiązkowo jeden utwór polskiego wykonawcy.
 7. Orkiestry, oprócz programu konkursowego, przygotowują dwa utwory do wspólnego wykonania:
 8. a) “Happy Marching Band” –opr. S. Rundel
  b) „Orkiestry dęte” – opr. Julian Kwiatkowski
 9. O kolejności występów decyduje Rada Artystyczna w porozumieniu z organizatorami.
 10. Koszty transportu pokrywają orkiestry lub instytucja delegująca.
 11. Organizatorzy zapewniają napoje i posiłek.
 12. Oceny występów orkiestr dokonuje jury powołane przez organizatorów Jury dokonuje oceny orkiestr według następujących kryteriów:

– dobór repertuaru
– czystość brzmienia orkiestry
– frazowanie i dynamika
– interpretacja wykonywanych utworów
– ogólny wyraz artystyczny prezentowanego programu

 1. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia dla Orkiestr i Zespołów Mażoretkowych.
 2. Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz puchary.
 3. Zespoły mażoretkowe przygotowują do prezentacji 2 układy choreograficzne. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 4. Kryteria oceny:
  – technika wykonania
  – praca z rekwizytem
  – ogólny wyraz artystyczny
 5. Zespoły zobowiązane są do przygotowania płyty CD z opisem: numer i tytuł utworu oraz nazwa zespołu oraz pendriva na którym znajdują się wyłącznie utwory do występu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków realizacji XXII Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych w przypadku wprowadzenia lub zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg Parady będzie zrealizowany zgodnie
  z zachowaniem obowiązujących procedurbezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 7. Uczestnicy Parady zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

Wytyczne sanitarne

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
  w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa COViD-19 dostępną na stronie www.mgoktyczyn.pl
 2. MGOK w Tyczynie zastrzega sobie prawo odwołania parady lub zmiany formuły na online.
 3. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
 4. Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującej w okresie epidemii COViD-19.
 5. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

Uczestnicy Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych:

 1. Są zdrowi, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem konkursu.
 2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 3. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos lub rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.

Warunki odbywania się Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych:

 1. MGOK w Tyczynie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 3. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy MGOK Tyczyn są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika Przeglądu, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Przeglądu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

 Program:

godz. 15.00        – zbiórka orkiestr w Rynku w Tyczynie
godz. 15.30        – przemarsz ulicami miasta do parku w Tyczynie
godz. 16.00        – Park w Tyczynie:

–  prezentacja orkiestr i zespołów mażoretkowych
–  wręczenie dyplomów i nagród
–  finał – wspólny koncert

DO POBRANIA: Karta zgłoszenia XXII Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych