XXV Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – 20.09.2020r.

Program:

 godz. 10.00 – Otwarcie XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych – Tyczyn 2020

godz. 10.15 – Prezentacje konkursowe

godz. 18.00 – Koncert Orkiestry Św. Mikołaja, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów

godz. 19.30 – wspólne ludowe muzykowanie oraz integracyjna potańcówka ludowa

Serdecznie zapraszamy!

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1, Tel. 17 2293 239,  17 22 19 363

e-mail: [email protected]

 

R e g u l a m i n

„XXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych  – Tyczyn,  20 wrzesień 2020r.”

 

 1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele ludowe wraz z solistami, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych, posiadające w swoim repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu,  dotychczas nie prezentowane na naszym przeglądzie, dawne zwyczaje obrzędowe (np. zwyczaje bożonarodzeniowe, żniwne, weselne itp.),
 2. Laureaci I miejsc z 2019r. nie mogą brać udziału w konkursie, mogą natomiast wystąpić jako gość specjalny.
 3. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: z akompaniamentem tj. akordeon, kapela, a`capella.
 4. Zespoły prezentują 3 utwory, czas ich prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 5. Grupy obrzędowe prezentują widowiska nie przekraczające 30 minut
 6. Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych:  weselnych,   sobótkowych,  dożynkowych, pieśni pasterskich, ballad i kołysanek.
 7. Jury dokonując oceny weźmie pod uwagę: – dobór repertuaru, zgodność z tradycją danego regionu,  ogólny   wyraz 
 8. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody.
 9. Nagrodzone i wyróżnione zespoły wystąpią dodatkowo w Koncercie Laureatów.
 10. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się od NW na koszt własny lub instytucji delegującej.
 11. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek.
 12. O zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba zespołów biorących udział w Przeglądzie: zespoły śpiewacze: maksymalnie 10 zespołów, grupy obrzędowe maksymalnie 5 grup, kapele ludowe z solistami maksymalnie – 5 kapel.
 13. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej
  w wys. 15,00 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001 oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 01.09.2020r.
 14. Po przesłaniu zgłoszenia i kserokopii wpłaty akredytacyjnej zespoły otrzymają telefonicznie potwierdzenie udziału w przeglądzie oraz szczegółowy program. Informacje pod numerami tel. (17) 22-19- 363, 22-93-239 w godz. 9.00 – 15.00

Wytyczne sanitarne

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zapoznania się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa COViD-19 dostępną na stronie www.mgoktyczyn.pl
 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Ankiety wstępnej kwalifikacji wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. MGOK w Tyczynie zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu w przypadku nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.
 1. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
 1. Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującej w okresie epidemii COViD-19.

Uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych

 1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu – Ankiety wstępnej kwalifikacji wypełnionej na dzień przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Przeglądu.
 1. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 1. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.
 1. Uczestnik Przeglądu zostaje poddany pomiarowi temperatury. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2°C Uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren placówki.

Warunki odbywania się Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych

 

 1. MGOK w Tyczynie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami Konkursu.
 1. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 2. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 3. Pracownicy MGOK Tyczyn są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

Procedury zapobiegawcze

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika Przeglądu, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Przeglądu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Dodatkowe zaproszenie!!

 Jeżeli w Państwa ośrodku działają osoby tworzące  rękodzieło ludowe, gotujące tradycyjne potrawy, pieczące chleby lub ciasta, robiąc miody czy sery lub wytwarzające wędliny  to serdecznie Was zachęcamy  i zapraszamy
do wzięcia udziału w naszym Jarmarku.

Zapraszamy do współpracy  Zespoły , Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne z Waszej miejscowości. Stoisko nie wymaga dodatkowych opłat, jedynie należy zgłosić udział w karcie zgłoszenia lub telefonicznie!

 Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA – 20.09.2020r.