Regulamin

X Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk

„O Złotą Różę Małego Księcia”

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk,
ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, tel./fax. 17 2219 363,
tel. 17 22 93 239, e-mail: [email protected]

CELE:

 • popularyzacja dorobku artystycznego Katarzyny Sobczyk
 • promocja wykonawców biorących udział w konkursie
 • propagowanie kultury muzycznej
 • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych
 • wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów i zdobywanie doświadczeń estradowych

TERMIN i MIEJSCE:

WYSTĘPY WOKALNE:

23 październik 2021 – występy uczestników I kat. wiekowej oraz wręczenie nagród i koncert laureatów koncert Korneli Kulczyckiej

24 październik 2021– występy uczestników II kat. wiekowej, wręczenie nagród koncert laureatów, gwiazda wieczoru Ania Rusowicz.

Festiwal odbywać się będzie w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn.

UCZESTNICY:

Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – od 10 do 15 lat,
 • II kategoria – od 16 lat wzwyż Wykonawcy mogą prezentować utwory:
  a) z akompaniamentem instrumentalnym,
  b) z pół-playbackiem (opisany pendrive).

 Wykonawcy prezentują dwie piosenki polskie z lat 60- tych, 70-tych i 80-tych w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk.

 Opisaną pendrive z pół-playbackiem należy dostarczyć organizatorowi w dniu Festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć osobiście. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 15 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie:
Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001
oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 08.10.2021r.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • sprzęt nagłaśniający, scenę, oświetlenie, garderoby, obsługę techniczną,
 • wszelkich informacji w czasie trwania Festiwalu udzielać będzie Biuro Organizacyjne,
 • ciepły posiłek dla uczestnika
 • szczegółowy program Festiwalu zostanie umieszczony na stronie internetowej
 • mgoktyczyn.pl oraz na profilu Facebookowym: www.facebook.com/mgok.im.k.sobczyk.tyczyn

JURY OCENIA:

 • dobór repertuaru
 • interpretację utworu
 • intonację, dykcję
 • aranżację
 • inne walory artystyczne

JURY PRZYZNA STATUETKI:

 • Złotą Różę Małego Księcia w I i II kategorii wiekowej oraz nagrody finansowe, rzeczowe i wyróżnienia.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 Statuetki, nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego Koncertów finałowych w I kat wiekowej 23.10 w II kategorii wiekowej 24.10.z udziałem Laureatów

 1. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Godziny rozpoczęcia próby akustycznej i przesłuchań konkursowych oraz kolejność prezentacji uczestników zostaną podane telefonicznie lub mailowo po 13 października br.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i wykorzystania prezentacji konkursowych w mass mediach oraz realizacji nagrań promujących i popularyzujących Festiwal.

WYTYCZNE SANITARNE:

 1. W MGOK Tyczyn obowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi dla funkcjonowania MGOK Tyczyn w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępnych na stronie www.mgoktyczyn.pl.
 2. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w dniu Festiwalu.
 3. MGOK Tyczyn zastrzega sobie prawo odwołania Festiwalu w przypadku

Nałożenia kwarantanny lub zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.

 1. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
 2. W przypadku wprowadzenia obostrzeń i zamknięcia instytucji kultury Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji Festiwalu w formie online.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w MGOK Tyczyn w okresie epidemii COViD-19 zamieszczonej na stronie www.mgoktyczyn.pl

UCZESTNICY FESTIWALU:

 1. Są zdrowi, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Festiwalu.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej
  2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 4. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.

WARUNKI ODBYWANIA SIĘ FESTIWALU:

 1. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 2. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 1. Pracownicy MGOK są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE:

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika X Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika festiwalu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

Regulamin X Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk O Złotą Różę Małego Księcia