R e g u l a m i n

„XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych – Tyczyn, 3 lipca 2022r.”

 1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele ludowe wraz z solistami, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych, posiadające w swoim repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu, dotychczas nie prezentowane na naszym przeglądzie, dawne zwyczaje obrzędowe (np. zwyczaje bożonarodzeniowe, żniwne, weselne itp.),
 2. Laureaci I miejsc z 2021r. nie mogą brać udziału w konkursie, mogą natomiast wystąpić jako gość specjalny.
 3. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: z akompaniamentem tj. akordeon, kapela i a`capella.
 4. Zespoły, kapele, soliści prezentują 3 utwory, czas ich prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 5. Grupy obrzędowe prezentują widowiska nie przekraczające 30 minut
 6. Organizatorzy zachęcają  do  uwzględnienia  w  repertuarze  pieśni  obrzędowych: weselnych, sobótkowych, dożynkowych, pieśni pasterskich, ballad i kołysanek.
 7. Jury dokonując oceny weźmie pod uwagę: – dobór repertuaru i instrumentarium tradycyjnego dla prezentowanego regionu, zgodność z tradycją regionu, ogólny wyraz artystyczny, strój adekwatny do reprezentowanego regionu, zachowanie autentyzmu melodii ludowych.
 8. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody.
 9. Nagrodzone i wyróżnione zespoły wystąpią dodatkowo w Koncercie Laureatów.
 10. Zespołyprzyjeżdżają i ubezpieczają się od NNW na koszt własny lub instytucji delegującej.
 11. Organizatorzy zapewniają jeden posiłek.
 12. O zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba zespołów biorących udział w Przeglądzie:
 • Zespoły śpiewacze: maksymalnie 15 zespołów,
 • Grupy obrzędowe maksymalnie 5 grup
 • Solistów instrumentaliści 8 osób
 • Soliści śpiewacy maksymalnie 8 osób
 • Kapele ludowe z solistami maksymalnie – 10 kapel
 1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wys. 15,00 zł od każdego uczestnika na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie: Bank Spółdzielczy w Tyczynie 16 9164 0008 2001 0000 0071 0001oraz przesłanie zgłoszenia na adres organizatora do dnia 10.06.2022R.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia i kserokopii wpłaty akredytacyjnej zespoły otrzymają telefonicznie potwierdzenie udziału w przeglądzie oraz szczegółowy program. Informacje pod numerem tel. 1722-93-239 w godz. 8.00 – 15.00
 3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wytyczne sanitarne

 1. W MGOK Tyczynobowiązuje reżim sanitarny według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zapoznania sięz Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
  w MGOK Tyczyn obowiązującą w okresie epidemii koronawirusa COViD-19 dostępną na stronie www.mgoktyczyn.pl
 2. MGOK w Tyczynie zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu lub zmiany formuły na online.
 3. Organizator zapewnia odpowiednie warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
 4. Uczestnik zna oraz przestrzega Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w MGOK Tyczyn obowiązującej w okresie epidemii COViD-19.
 5. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

Uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych

 1. Są zdrowi, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem Przeglądu.
 2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego, (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 3. Każdy uczestnik powinien mieć maseczkę używaną w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos lub rękawiczki ochronne, które zostaną zdezynfekowane niezwłocznie przy wejściu.

Warunki odbywania się Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych

 1. MGOK w Tyczynie zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 3. MGOK Tyczyn zapewnia środki do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy MGOK Tyczyn są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika Przeglądu, prowadzącego lub innego pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika Przeglądu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odizolowuje się uczestnika od pozostałej grupy.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania. Wytyczne będą aktualizowane w oparciu o bieżące zalecenia GIS, MKIDN.

Program:

godz. 10.00 – Otwarcie „XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych -Tyczyn 2022”.
godz. 10.15 – Prezentacje konkursowe.
godz. 18.00 – koncert
Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie 36-020 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1
Tel. 17 2293 239, e-mail: [email protected]

Jeżeli w Państwa ośrodku działają osoby tworzące rękodzieło ludowe, gotujące tradycyjne potrawy, pieczące chleby lub ciasta, robiąc miody czy sery lub wytwarzające wędliny  to serdecznie Was zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Jarmarku. Zapraszamy do współpracy Zespoły, Koła Gospodyń Wiejskich  oraz osoby prywatne z Waszej miejscowości. Stoisko nie wymaga dodatkowych opłat, jedynie należy zgłosić udział w karcie zgłoszenia lub telefonicznie!

Serdecznie zapraszamy!

 DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA